nu nieuw - de Wood-Mizer Onlineshop voor Nederland en België

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Breukers: de VOF Breukers Houtzagerij en Bosbouwmachines, gevestigd te (7481 PC) Haaksbergen aan de Hazenweg nr. 5 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 62153374.

Klant: de koper/opdrachtgever of een ieder die met Breukers een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Breukers een aanbieding doet of offerte maakt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Breukers en de klant

Product: het product of de producten die door het sluiten van de overeenkomst tussen Breukers en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden.

Klantspecifiek: alle door Breukers te leveren producten zijn klant specifiek met uitzondering van gangbare onderdelen van de te leveren producten van Breukers die niet aan bewerking door Breukers onderhevig zijn en naar het gebruik bestemd zijn voor de door Breukers te leveren machines.

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten, en/of overeengekomen zaken en/of half gereed producten aan de klant.

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking ter stellen van de overeengekomen producten.

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten van de zaak, dan wel onderdelen daarvan.

Het in loon bewerken van hout: het schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of het op enig andere wijze (laten) bewerken van hout of vervangende materialen.

 

Artikel 2 - Geldigheid
1  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Breukers en een Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Breukers, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van ondermeer transport.

3  Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Breukers zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en bestellingen
1  Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.

2  De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. Breukers is niet gebonden aan afbeeldingen uit catalogi, tekeningen, maat of gwichtsopgaven.

3  De klant is verplicht Breukers te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

4  In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en/of de te verrichten werkzaamheden, de totaalprijs alsook de levertijd en de risico’s voor beide partijen zullen worden aangegeven. De offerte bevat voorts de betalingsconditie. Bij een bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip tevens informatie over de elementen genoemd in artikel 5 lid 6.

4  Alle werkzaamheden c.q. zaken die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken. Breukers zal op verzoek van de klant een indicatie geven van de te verwachten extra kosten door het noemen van een (richt)prijs.

5  De prijzen in de genoemde offerte, aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven.

6  Indien de klant het aanbod niet accepteert, is Breukers gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits zij de klant direct voor of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en ook de hoogte ervan. Indien Breukers gebruik maakt van haar recht en de klant de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen over op de klant, onverminderd het intellectueel eigendom.

7   Breukers kan niet aan zijn aanbiedingen, offertes en bestellingen worden gehouden indien de klant, na termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

8  Een bestelling bindt de klant, ongeacht of voor die bestelling een offerte is opgemaakt.

9  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Breukers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Breukers akkoord gaat met deze afwijkende aanvaarding.

10 De samengestelde prijsopgave verplicht Breukers niet tot levering van een deel van de in de offerte, aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

11 Prijzen van aanbiedingen, offertes en/of bestellingen gelden niet voor nabestellingen. 12 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c BW van toepassing.

Artikel 4 - De overeenkomst
1  De overeenkomst tussen Breukers en de klant komt tot stand door aanbod en aanvaarding, maar niet eerder dan dat Breukers een schriftelijke en/of digitale orderbevestiging heeft verstuurd, waaronder mede wordt verstaan het verzenden van een orderbevestiging per e-mail, danwel het ter hand stellen van de orderbevestiging aan de klant. Prijswijzigingen

2  Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging en/of prijsverlaging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijswijzigingen na de periode van twee maanden worden doorberekend aan de klant.                De klant heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 11 van deze voorwaarden. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door Breukers wordt gesteld dat de levertijd vermoedelijk langer is dan drie maanden, danwel het een klantspecifieke bestelling betreft.

3  Het bepaalde onder lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

Eigendomsvoorbehoud
4  Breukers blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant dient het geleverde product zodanig markeren dat zichtbaar is dat het product in eigendom toebehoort aan Breukers. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen of uit ruimten waar zij geleverd is te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn voldaan. Indien de klant het product aan een derde zal doorleveren, verkrijgt Beukers op de vorderingen van de klant op de derde een bezitloos pandrecht met het recht om de derde in kennis te stelen en de betaling te vorderen en te ontvangen.

5  In het kader van het eigendomsvoorbehoud verleent de klant Breukers onvoorwaardelijk toestemming om het perceel en de bedrijfsruimtes van de klant te betreden om de onder het eigendomsrecht in zijn macht te brengen.

6  Breukers is gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval de klant, bedoeld in het voorgaande lid, in surseance van betaling verkeerd, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering van toepassing is verklaard.

Voorrijkosten
7  Breukers is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. De voorrijkosten dienen niet te worden verward met de transportkosten bij levering.

Op afstand gesloten overeenkomst
8  Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d BW van toepassing.

 

Artikel 5 - Levering
1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd dient te worden beschouwd als een streefdatum, doch kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd.

2. Indien de streefdatum substantieel wordt overschreden, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder hierbij

aanspraak te kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

3  Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, geschied levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Breukers de wijze van verzending. Terwijl de levering af magazijn zal geschieden.

4  De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld. Indien transport is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het overeengekomen afleveradres of nalatig is met het verstrekken van noodzakelijke informatie of instructies voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt dan vermeerderd met de extra kosten van transport die alsdan bij levering dienen te worden voldaan. Indien de klant bij bezorging van het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om redenen anders dan beschadiging of afwijking van het overeengekomen product dan is de klant 30% van de totaalprijs verschuldigd, tenzij het een klantspecifiek product betreft, alsdan is de klant de volledige totaalprijs verschuldigd.

5  De klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze beschadigd is aangekomen of niet in overeenstemming is met het overeengekomene.

6  Indien een bestelling op afroep wordt gedaan, waaronder wordt verstaan dat op verzoek van de klant een product wordt besteld dat na de overeengekomen streefdatum, gereed staat bij Breukers, dient het verzoek om levering van de klant binnen negen maanden te geschieden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen verzoek om levering plaats binnen die termijn, dan zal Breukers de klant schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog het verzoek om levering te doen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 11 van toepassing.

7  Bij een op afstand gesloten koopovereenkomst is artikel 7:46f BW van toepassing in samenhang met artikel 7:46j lid 2 BW.

Artikel 6 - Rechten en plichten van Breukers
1  Breukers levert overeengekomen producten goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert Breukers goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.

2  Breukers neemt bij levering van de producten en bij uitvoering van eventuele werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

3  Breukers is verplicht de klant er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de klant verplicht is ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, waaronder mede het verstaan de afgifte van een vergunning.

4  Breukers verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen. De kosten voor het gebruik van bijzondere hulpmiddelen komen voor rekening van de klant.

5  Breukers heeft het recht de aan hem ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aangeboden zaken niet te bewerken, indien naar het oordeel van Breukers de gevolgen daarvan te groot zijn of dit onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

Artikel 7 - Rechten en plichten van de klant
1  De klant stelt Breukers in de gelegenheid de zaken af te leveren, dan wel het werk te verrichten.

2  De klant zorgt ervoor dat Breukers tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.

3  De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten. Indien de klant niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door Breukers geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door de klant geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

4  De klant draagt het risico voor de schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waar het werk wordt verricht en gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld.

5  De klant stelt Breukers op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van bijzondere hulpmiddelen noodzakelijk maken. De kosten van deze bijzondere hulpmiddelen komen voor rekening van de klant. Indien de klant tekort is geschoten in de uitvoering van zijn informatieverstrekking zijn de hiermee gepaard gaande kosten voor diens rekening.

6  De klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Breukers behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Breukers, danwel door de hem ingeschakelde derde daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de klant Breukers daarvan tijdig in kennis te stellen.

7  De klant zorgt ervoor dat in de ruimte of de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht, die schade kunnen veroorzaken.

8  De klant zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in het vermogen van de klant ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op- en/of aflevering mogelijk te maken en dat de ruimte/locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.

9  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de klant daarmee voor Breukers verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden aan de klant kunnen worden toegerekend.

10 De klant die tegen het uitdrukkelijk advies van Breukers aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

Artikel 8 - Leveren
1  Tenzij anders is overeengekomen worden alle producten vakkundig afgeleverd, conform de bij overeenkomst overeengekomen transportkosten. Onder deze bezorging wordt verstaan: het afleveren van het product op de locatie of tot de eerste drempel, tenzij anders is overeengekomen. Indien schade bij levering voorbij de eerste drempel, danwel op de locatie wordt veroorzaakt dan is Breukers terzake niet aansprakelijk.

2  Tenzij anders dan is overeengekomen worden alle producten door de transporteur die door Breukers wordt ingeschakeld bezorgd. De kosten van deze bezorging staan vermeld in de orderbevestiging.

Artikel 9 - De opslag van zaken
1  Indien de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, dan wel omdat de koper de zaken niet wil aanvaarden,      zal Breukers binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de klant. Breukers is na weigering, dan wel na de tweede levering gerechtigd de opslagkosten en eventuele verder aantoonbare schade en redelijke kosten aan de klant in rekening te brengen.

2  Indien de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Breukers:

a  nakoming van de overeenkomst vorderen, vergoeding van de opslagkosten, eventueel verder aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;

b  dan wel eerst de producten 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de klant in opslag houden;

c  indien de te leveren zaken daarna nog niet door de klant zijn aangenomen, is Breukers gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, zoals bedoeld in artikel 11. Indien Breukers de overeenkomst als geannuleerd beschouwd, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten te rekenen 7 dagen na opslag. In geval wel een weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft Breukers de keus te handelen als voorzien onder a, b of c.

3  Indien de zaken door de klant zijn betaald, zal Breukers de zaken maximaal 3 maanden in opslag houden, terwijl de kosten hiervan na 7 dagen in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

4  Gaat de afnemer na verloop van 3 maanden nog niet over tot het afnemen van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 11, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Breukers in rekening mogen worden gebracht. Alvorens Breukers hiertoe mag overgaan, dient zij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de klant mede te delen.

Artikel 10 - De betaling/terugbetaling
1  De overeenkomst geschiedt onder de conditie: betaling na aflevering, af magazijn voor zover het een houtlevering betreft. Betreft de overeenkomst de levering van een machine dan dient voor of bij levering de koopprijs te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2  Breukers is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een klant een aanbetaling te vragen, danwel betaling vooraf of zekerheidstelling. De hoogte van de aanbetaling en/of zekerheidstelling wordt in onderling overleg met de klant bepaald.

2  Breukers zal bij overeenkomsten op afstand leveren onder de volgende betalingsconditie:

a  het totaalbedrag van de factuur dient voor levering te zijn bijgeschreven op een door Breukers aangegeven bank- en/of girorekeningnummer voor het moment van levering;

b  de klant dient een aanbetaling te doen, terwijl de restant betaling contant dient plaats te vinden bij bezorging, waarbij onder contante betaling ook tijdige girale betaling wordt verstaan.

3  Indien Breukers de levering ter uitvoering van de overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om na elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering zal de klant dan een deelfactuur ontvangen.

4  Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Breukers na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

5  Breukers is na verloop van de in lid 4 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Breukers een derde voor incasso inschakelt dan zijn de hieraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 35,00 voor rekening van de klant.

6  Als na het verstrijken van de termijn en de betalingsherinnering als genoemd in lid 4 nog steeds niet is betaald, brengt Breukers de rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 1. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

7  Betalingen nadat de rentetermijnen zijn vervallen en kosten zijn gemaakt, leidt er toe dat betalingen alsdan eerst worden afgeboekt op de (incasso)kosten, de rente en dan pas op de hoofdsom.

8  De klant is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 5 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de klant niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

9  Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46g BW van toepassing.

Artikel 11 – Annulering
Bestelling annuleren voor levering

1  Een door de klant geplaatste telefonische bestelling kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd, mits het product niet geen klantspecifieke aankoop betreft. Indien er sprake is van een klantspecifieke aankoop zal dit telefonisch of per e-mail worden vermeld. Ook in de orderbevestiging staat zulks vermeld.

De koop ongedaan maken na levering
2  De klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen het product binnen zeven werkdagen ingaande de dag na levering, terug te leveren aan Breukers conform artikel 7:46d BW, mits het niet betreft een klantspecifiek product. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Breukers retour wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug, terwijl de verzendkosten voor rekening van de klant blijven.

3  De termijn van zeven werkdagen gaat lopen met ingang van de dag na de daadwerkelijke afleverdatum.

4  Indien de klant het product niet zelf terug levert, maar laat transporteren door Breukers zijn de kosten van het transport voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourneren aan het product zijn altijd voor verantwoording en rekening van de klant.

5  Het product kan pas na bericht van Breukers retour worden gezonden onder de voorwaarde dat:

-   het product geheel compleet en zich in originele staat bevind;

-   het product zich in de staat bevindt waarin deze door de klant is ontvangen, inclusief de bijhorende verpakking;

-   het product niet is beschadigd;

-   het meegeleverde montagemateriaal in de originele verpakking zit;

-   er geen sprake is van een klantspecifiek product.

6  Bij annulering van de overeenkomst, niet zijnde een overeenkomst op afstand ex artikel 7:46 sub a BW, door de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30 % van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten voldoen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50 %, indien de annulering van de overeenkomst door de klant geschiedt, terwijl de klant er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan, indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

7  De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Breukers kan bewijzen dat zijn schade groter is of de klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Klantspecifieke bestellingen
8  Producten, die als klantspecifiek zijn aangemerkt betreffen aankopen, waarbij de producten speciaal worden besteld voor de klant, danwel het product op verzoek wordt gemaakt. Klantspecifieke bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulering zal conform de orderbevestiging het volledige factuurbedrag zijn verschuldigd. Op klantspecifieke aankopen is derhalve de annuleringsregeling voor een koop op afstand en de daarbij horende afkoelingsperiode niet van toepassing.

Artikel 12 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de klant in gebreke is gebleven om de voortgang van het werk mogelijk te maken worden de klant extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de klant worden verlangd. Hieronder in elk geval verstaan de extra kosten die moeten worden gemaakt, indien bij het bewerken van zaken aanwezige zaken, zoals de aanwezigheid van ijzer, te grote hoeveelheden aarde of aanwezigheid van stenen/wortels van bomen en/of puin de werkzaamheden verhinderen en/of bemoeilijken.

Onder minderwerk wordt verstaan het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

Artikel 13 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht
1  Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

2  Indien nakoming van de overeenkomst voor één van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem/haar niet kan worden toegerekend, dan zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

3  Voor zover Breukers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Breukers gerechtigd om het reeds nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Breukers heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Breukers zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Breukers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Breukers niet in staat is om de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Breukers worden daaronder mede verstaan.

Artikel 14 - Garantie en conformiteit
1  Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij een normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

2  Breukers verstrekt de klant gedurende twee jaar na levering garantie op een gekochte machine, voor zover het betreft gebreken, waarvan niet aannemelijk is dat deze het gevolg zijn van niet de met de bestemming corresponderend gebruik


en/of aan slijtage onderhevige onderdelen. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren is gekomen en schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen, wordt de garantie gegeven vanaf factuurdatum, waarbij de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de transportkosten voor rekening van Breukers komen.

Breukers verleent geen garantie op gebruikte machines.

Producten en diensten die zien op houtbewerking of de verwerking van hout vallen niet onder de garantieregeling in verband met de natuurlijke eigenschappen van het hout.

3  Het recht op vervanging komt de klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

4  Indien het te leveren product niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mocht verwachten, zal Breukers het product binnen een redelijke termijn, danwel indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant, naar keuze van Breukers zorgdragen voor vervangen of voor herstel. Dit slechts indien duidelijk kan worden aangetoond wat de oorzaak is van de schade en de producten niet zijn bewerkt, gemonteerd of deugdelijk zijn opgeslagen of anderszins ondeugdelijk behandeld. In laatstgenoemde gevallen vervalt de garantie en aansprakelijkheid.

In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu het te vervangen product aan Breukers te retourneren en de eigendom daarvan aan Breukers te verschaffen, voorzover het eigendom reeds was overgegaan.

5  Het recht op vergoeding van de transportkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Breukers kwijt zou zijn geweest als de klant niet was verhuisd, althans het afleveradres niet was gewijzigd.

6  Breukers verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

7  De datum van indiening van de klacht door de klant is beslissend voor de toepassing van bovengenoemde garantie.

8  De klant is verplicht zich als een goede klant te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de     zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. Bij orderbevestiging zal Breukers de klant wijzen op diens zorgplicht voor het te leveren product. Bij gebreke van het inachtneming van de zorgvuldigheidseisen wordt garantie uitgesloten.

9  Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, danwel handelsgebruik kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Vanwege de natuurlijke eigenschappen van hout kan op houtbewerking en/of verwerking geen garantie worden gegeven.

10 Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Breukers in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15 - Onderzoek/reclames
1  De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handels- en maatschappelijk verkeer gelden.

2  Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan Breukers te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs.

3  Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Breukers met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde.

4  Indien in gevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst de klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschied zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Breukers en op de wijze zoals door Breukers aangegeven.

Artikel 16 - Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat over op de klant op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde wordt gebracht.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
1  Indien het door Breukers geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Breukers jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 14, zijnde de garantie, is geregeld.

2  Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Breukers beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel tot terugbetaling van de koopprijs.

3  Onverminderd het bovenstaande is Breukers niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, nalatigheid en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of door de klant, dan wel een derde.

4  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Breukers of haar ondergeschikten.

Artikel 18 - Intellectueel eigendom
1  Breukers behoudt zich, indien en voorzover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en/of modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Breukers onverwijld te worden terug gegeven.

2  Het is de klant niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op en/of in de door Breukers geleverde of ter beschikking gestelde presentatie te verwijderen of te wijzigen.

3  Het is de klant verboden materiaal van Breukers waarop intellectueel eigendom van toepassing is op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Breukers.

Artikel 19 - Klachten
Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Breukers serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per e-mail, brief en/of fax kenbaar te worden gemaakt, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient te zijn omschreven. Indien niet tijdig, waarbij tijdig eveneens is het indienen van een klacht binnen een termijn van 2 weken na de ontdekking van het gebrek, kan dit tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

Artikel 20 - Relatieve bevoegdheid
Alle geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Breukers. Het staat Breukers evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 - Nederlands recht
Op elke overeenkomst tussen Breukers en de klant is Nederlands recht van toepassing.